Rybakov and Isakova win in Shanghai
24.09.2006
Yaroslav Rybakov and Yevgeniya Isakova won their events at Shanghai Golden Grand Prix held yesterday.